Vedtægter for LUG – København

§ 1
LUG-København er oprettet med det formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke Go-Kart sport gennem praktiske arrangementer samt teori- og klubaftener indenfor Landsforeningen Ungdomsklubbernes Go-Kart klubs rammer.

§ 2
Københavnsafdelingen er gennem LUG (Landsforeningen Ungdomsklubbernes Go-Kart klub) medlem af
DASU (Dansk Automobil Sports Union) og disse organisationers love og forordninger.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle, som kan blive medlem af DASU.

§ 4
LUG-Københavns højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år senest ultimo marts måned og indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside, elektronisk udsendelse til de medlemmer, som klubben har mailadresser på, samt ved opslag i LUG klubhus og skal have følgende (minimum) dagsorden:

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
2. Protokol v/ sekretæren (fremlægges til eftersyn på generalforsamlingen)
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/kassereren
5. Fremlæggelse af budget og kontingent
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen)
7. Valg til bestyrelsen:
Lige år: Formand + 1 bestyrelsesmedlem + 2 suppleanter.
Ulige år: Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem + 2 suppleanter
Hvert år: 2 revisorer (skal være over 20 år)
8. Eventuelt

Afstemningen er simpelt flertal. Medlemmer der står i kontingentrestance og som ikke har mindst 1 måneds medlemskab af LUG, har ikke stemmeret.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dette. Dette skal ske ved fremsættelse af skriftlig dagsorden samt det nødvendige antal medlemmers underskrifter.

Kun medlemmer, der har LUG som stamklub har adgang til generalforsamlingen. Dette konstateres ved indgangen. Bestyrelsen kan dog invitere gæster til at tale/overvære generalforsamlingen. Gæster har ikke stemmeret. Det er tilladt at stemme med fuldmagt på LUG’s generalforsamling. Hvert fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra et andet LUG medlem. Den fremmødte og fuldmagten kontrolleres samtidig ved indgangen til mødet.

§ 5
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. De 4 bestyrelsesmedlemmer: Formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt de 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen. Derudover består bestyrelsen af 1 medlem udpeget af Københavns Go-Kart Bane og 2 medlemmer udpeget af de kartingdrivende klubber.
Medlemmer udpeget af de kartingdrivende klubber skal have LUG som stamklub.

Ved valg til bestyrelsen vælges først formand eller kasserer. Dernæst vælges 1 bestyrelsesmedlem. Slutteligt vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen er valgt for en 2årig periode, mens suppleanter er valgt for en 1årig periode.

Valg til bestyrelsen afgøres ved skriftlig afstemning. Der må påføres det antal navne, som skal vælges under det pågældende punkt. Den kandidat der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. Ved suppleantvalg er den kandidat, der opnår flest stemmer, valgt som 1. suppleant og den kandidat, der opnår næstflest stemmer, er valgt som 2. suppleant.

Ved stemmelighed trækkes der lod.

Forhandlere af kartingmateriel og klubmedarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter behov – dog med højst 2 mdr. mellemrum.

Dog kan 2 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve indkaldt til bestyrelsesmøde.

§ 6
Bestyrelsen kan ikke uden enstemmighed disponere udover den øjeblikkelige formue. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Ved beløb under 8000 kr., og ved afregninger med Dansk Automobil Sports Union, dog alene ved kassereren.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte de til arbejdet nødvendige udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Bestyrelsen har ret til at supplere udvalgene op med LUG-medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 8
Ændring af vedtægterne skal foreligge en generalforsamling i form af skriftlige forslag, samt vedtages med 2/3 stemmers flertal.

§ 9
Foreningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en dertil indkaldt generalforsamling stemmer for. Eventuelle midler og aktiver placeres efter beslutning af den opløsende generalforsamling til sociale og almennyttige formål

Bestyrelse og sekretariatsadresse er:

LUG v/Peter Thornemann
Tunehøj 22
4030 Tune
Tlf.: 4013 6259
Mail: sek@lug-kbh.dk

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i februar 1969 og sidst ændret på generalforsamlingen 2022.